Afrika mugiarazten duen nekazaritza

Maiatzaren 25ean Afrikaren Eguna ospatu izanak inflexio-puntua ekarri zuen kontinenteak bere gizartea, kultura eta etorkizuna kontrolatzeko eskubidea eta gaitasuna duela aitortzearen aldeko borrokaren historian. Afrikaren garapena baldintzatzen duten aurrerapenen eta oztopoen inguruan —desegonkortasun politikoa, desberdintasunak edo gosea, besteak beste— hausnartzeko eguna ere izan zen, ordea. Oztopo horien guztien aurkako borrokan, Afrikaren etorkizunerako funtsezko aliatua nabarmendu nahi dugu hemen: familia-nekazaritza.

Zergatik da garrantzitsua familia-nekazaritza Afrikan?

FAOren arabera, familia-nekazaritzak munduko elikagaien % 80 hornitzen du. Lan hori era jasangarrian egiten du, natura zaintzen du eta familien elikadura-segurtasunean eta ahalduntzean ere laguntzen du, gainera.

Afrikari dagokionez, familia-nekazaritza familien ekonomiaren bizkarrezurra da, eta horietako askoren diru-iturri nagusia —eta batzuetan bakarra— ere bada, batez ere landa-eremuetan. Bizimodu hori garapen jasangarriaren eredutzat eta kultura-balioekiko errespetuaren eredutzat aitortu beharko litzateke. Zorionez, badirudi nazioarteko komunitatea horrantz jotzen ari dela. Horixe frogatzen dute, adibidez, Garapen Jasangarrirako Helburuek, 2019-2028 hamarkada Familia Nekazaritzaren Hamarkada izendatu duen NBEren adierazpenak, edota berrikitan Derion «Nekazarien bizimodua hobetzeko hamarkada» goiburupean egin den Familia Nekazaritzaren VI. Konferentzia Globalak.

Zer oztopo daude?

Landa-eremuko pobrezia erauzteko, klima-aldaketaren aurka egiteko eta desnutrizioa murrizteko bidean, nekazaritzari gero eta indar handiagoa aitortzen zaion arren, badago oraindik oztopo handirik:

• Klima-aldaketa:
Nekazariek klima-aldaketaren oztopoa aurkitzen dute aurrez aurre, behin eta berriro; izan ere, lehorte etengabeek uztak murriztu eta biztanleak lekuz aldatzera behartzen dituzte, besteak beste.

• Baliabideak eskuratzeko ezintasuna:
Kezkagarria da, halaber, baliabideak eskuratzeko ezintasuna: baliabide naturalak (ura, lurrak, haziak), baliabide ekonomikoak, eta produktuak negoziatzeko eta errenta sortzeko merkatu-ahalmena. Ezin dugu ahantzi, gainera, garatzeko bidean dauden herrialdeetan enpresek balio erantsiaren zati handia kontrolatzen dutela, eta azken kontsumitzaileek ordaintzen dutenaren zati txiki bat baino ez dutela uzten nekazarien esku.

• Genero-etena:
Afrikako nekazaritzan batez ere gizonek egiten dute lan, eta merkatura bideratuta dago. Horregatik, horixe da gehien baloratu eta aintzatesten dena; alabaina, jardun horrek alboratu egiten du nekazaritzaren helburu nagusia: jendea elikatzea. Aitzitik, emakumeek egiten duten nekazaritza iraupenera bideratuta dago eta ez du inolako diru-ordainik. Emakumeak familiaren elikadura-segurtasunaren funtsezko euskarriak dira, baina, halere, baztertuta jarraitzen dute.

Familia-nekazaritza sustatzeko gomendioak

1. Efektu positiboak ikusaraztea: sektoreak etorkizuna izango badu, ezinbestekoa izango da nekazariek nazioetako gobernuetan duten ordezkaritza handitzea eta berritzea eta nazioarteko erakundeek babes instituzional egokia ematea. Besteak beste, aurrekontu egokiak esleitu, produktuak eraldatzeko eta biltegiratzeko azpiegiturak egin eta arrazoizko prezioetan saltzeko neurriak ezarri beharra dago.

2. Multinazionalekiko harremana arautzea: helburua ez da enpresa horiei atea ixtea, tokiko egoerara egokitzeko arauak ezartzea baizik. Sektore pribatu garrantzitsuak daude, beraiekin aliantzak lotzeko eta elikagaien ugaritasuna kudeatzeko.

3. Gazteak laguntzea: mundu berdinzaleagoa lortzeko aukera garrantzitsua dugu aurrean. Ezinbestekoa da landako eta hiriko gazteen potentzialtasun guztia aprobetxatzea eta belaunaldi-txandaketa sustatzea, ikusirik landa-eremua biztanlez husten ari dela. Gazteen gaitasunak indartzeko espazioak sortu behar dira, eta landa-eremuko errealitatea hobetzeko politiken alde borrokatu behar da. Emakumeei dagokienez, balio-katean eskubideak aitortu behar zaizkie; emakumeak nazioan, eskualdean eta era globalean babesteko ekintzak sortu behar dira; eta beraien ikusgarritasuna areagotu behar da, proposamen propioak ezar ditzaten. Era berean, prestakuntzaren eta nekazaritza-alorreko negozioen aldeko apustua eginez gero, Europarako emigrazioa galgatu eta Mediterraneoan gertatzen diren heriotzak murriztu egingo lirateke.

Baina egin beharreko lanen zerrenda askoz ere luzeagoa da: informazio gehiago, sareko lan gehiago, ikerketa gehiago… Orobat, Afrikako nekazaritzak ere bere burua berrantolatu beharra dauka: besteak beste, herrialdeen arteko merkataritza areagotu egin behar du, eta dieta tradizionala moldatu, aldaketa globaletara egokitzeko.

Azken batean, familia-nekazaritzarik gabe, ez dago gure gizartea (eta bereziki Afrikakoa) antolatzeko modua ulertzerik. Horregatik, sektore osoaren alderdi askotako osagaitzat hartu behar dugu; mugen barnean itxi beharrean, mundura ireki behar du; balioak eta ezagutzak partekatu behar ditu, ahal diren onura guztiak eskuratu; eta berezko ahotsa aitortu behar zaio.

Egilea: Katy Ndeye Embaló, Euskadiko Ekintzaz Lagundu fundazioko boluntarioa

La agricultura que mueve África

La conmemoración del 25 de mayo como Día de África supuso un punto de inflexión en la historia del continente por el reconocimiento diferenciado de su sociedad, cultura, derecho y capacidad de controlar su propio destino. También es una fecha para reflexionar sobre los avances y obstáculos que están marcando el desarrollo africano, tales como la inestabilidad política, la desigualdad o el hambre. En la lucha contra estas barreras queremos destacar un aliado fundamental para el destino africano: la agricultura familiar.

¿Por qué es importante la agricultura familiar en África?

Según la FAO la agricultura familiar suministra el 80% de los alimentos del mundo, labor que se realiza de forma sostenible, preserva la naturaleza y además contribuye a la seguridad alimentaria y al empoderamiento de las familias.

En el caso de África, la agricultura familiar es la espina dorsal de sus economías, la principal –y, en ocasiones, la única- fuente de ingreso de muchos hogares, sobre todo en las zonas rurales. Es un estilo de vida que debería de ser reconocido globalmente como parte de un modelo de desarrollo sostenible y de respecto a los valores culturales. Por suerte, la comunidad internacional parece caminar en esta línea, como demuestran, por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Declaración de la ONU del Decenio de la Agricultura Familiar 2019-2028, o la VI Conferencia Global de Agricultura Familiar bajo el lema: “Un Decenio para mejorar la vida de los agricultores”, celebrada recientemente en Derio.

¿Qué barreras existen?

Aunque cada vez se potencie más el papel de la agricultura para erradicar la pobreza rural, luchar contra el cambio climático y disminuir la desnutrición, aún existen obstáculos relevantes:

• Cambio climático:
Los agricultores/as siguen encontrándose con la barrera del cambio climático, que da lugar a constantes sequías que reducen las cosechas y provocan desplazamientos de población, entre otras consecuencias.

• Falta de acceso a recursos:
También preocupa la falta de acceso a los recursos naturales (tierras, agua, semillas), a los económicos y al poder de mercado a la hora de negociar los productos y generar renta. Tampoco conviene olvidar la parte del valor añadido que está controlado por las empresas en los países en desarrollo, y que deja a los agricultores con una pequeña porción de lo que paga el consumidor final.

• Brecha de género:
La agricultura africana es sobre todo practicada por los hombres y está más volcada a la comercialización. Esto la hace más valorada y reconocida, pero se suele separar del principal objetivo: alimentar a las personas. En cambio, la realizada por las mujeres es mayoritariamente de subsistencia, sin ninguna implicación monetaria. Ellas representan un importantísimo soporte de seguridad alimentaria en el hogar, pero siguen estando muy marginadas.

Algunas recomendaciones para su fomento

1. Visibilizar sus efectos positivos: El futuro del sector pasa por la innovación, la representatividad del campesinado en los gobiernos nacionales y el apoyo institucional de las organizaciones internacionales, con la respectiva asignación de los presupuestos, infraestructuras para la transformación y almacenamiento de los productos, hasta la venta a precios razonables.

2. Regular la relación con las multinacionales: No hay que cerrar las puertas a estas empresas, sino regularlas para que se adapten al contexto local. Existen sectores privados importantes con quienes se puede hacer alianzas y gestionar la abundancia de alimentos existentes.

3. Apoyar a jóvenes y mujeres: Estamos ante una valiosa oportunidad para conseguir un mundo más igualitario. Es necesario aprovechar todo el potencial de la juventud rural y urbana y fomentar el relevo generacional, vista la creciente despoblación del campo. Hay que crear espacios donde esta pueda fortalecer sus capacidades y luchar por políticas que mejoren la realidad rural. Por su parte, las mujeres necesitan tener derechos en la cadena de valor, que se generen acciones de protección nacional, regional y global para ellas, aumentando su visibilidad, para que puedan implementar sus propias propuestas. Asimismo, la apuesta por la formación y los agro negocios contribuiría a frenar la inmigración hacia Europa y las consecuentes muertes en el Mediterráneo.

La lista de tareas pendientes podría ser mucho más extensa: más información, más trabajo en red, más investigación… Además, la propia agricultura africana también necesita reformularse comercializando más entre países o adaptando la dieta tradicional a los cambios globales, entre otras medidas.

En definitiva, sin la agricultura familiar no se puede entender la forma en que está organizada nuestra sociedad, y el particular la africana, por lo que debería de considerarse como una componente multidimensional de todo el sector, abrirse al mundo, no restringirse a las fronteras, compartir los valores, los conocimientos, beneficiarse de todo lo posible, y tener voz.

Autora: Katy Ndeye Embaló, voluntaria de Ayuda en Acción Euskadi (ONG participante en el Grupo Pro África)

Boterea birbanatzeko bidean: diru-bidalketak, genero-harremanak eraldatzeko tresna Afrikan

Diru-bidalketak pertsona migratzaileen eta sorterriko senideen arteko loturen erakusgarri dira.  Helmugako herrialdeetatik jatorriko herrialdeetara egiten den diru-transferentzia hori migrazioaren alderdirik agerikoena da. Diru-bidalketei esker, familia askok bizimodu duinagoa dute Afrikan, horrela ordaintzen dituzte mantenua, etxebizitza, hezkuntza eta osasuna, nagusiki.

Migratzaile afrikarren kasuan, diru-bidalketa betebehar gisa hartzen dute, familiarekiko obligaziotzat. Horrela ulertzen dute bai sorterrian gelditzen direnek eta bai alde egiten dutenek. Afrikan, orokorrean, guraso zaharrak zaintzeko ardura betebehartzat dute, ildo horretan daude sozializatuta. Eta erantzukizun hori handiagoa da seme-alaba nagusiaren kasuan, nahiz eta gaur egun baliabide ekonomiko gehien dituen seme-alaba arduratzen den gurasoez. Seme-alabak bizitza-aseguru dira, eta ikuspegi hori oinarri hartuta afrikar guztiak seme-alabak izatera bultzatzen dituzte. Kontuan hartu behar da gizarte-babeseko sistema oso urria dela eta gutxi batzuk laguntzera iristen dela bakarrik. Semea edo alaba egoera ekonomiko jakin bat izatera iristen denean, gurasoek ez dute eskatu ere egin behar: hark badaki bere eginbeharra zein den; erantzukizun hori duela jakinik hazi da. Migratzaile afrikarrentzat ia ezinezkoa da ardura horri muzin egitea. Aurreikuspen hori ez betetzea haserre eta gatazka ugariren iturri izaten da.

Diru-bidalketei esker, sorterrian diren familiek oinarrizko beharrak betetzen dituzte eta migratzaileek euren eginbeharra bete dutela sentitzen dute. Halaber, bidaltzaileak erabakitzeko ahalmen handiagoa izaten du familia-kontuetan, eta horrek generoen eta belaunaldien arteko harremanetan aldaketa ahalbidetzen du, patriarkalak eta gerontokratikoak diren gizarteetan, Afrikakoetan, kasu. Dirua bidaltzeak zuzeneko eragina du, bidaltzaileari iritzia eskatzen zaio eta haren erabakiak kontuan hartzen dira.

Ahalmen ekonomiko handiagoa izateak eragina du familiaren barruan eta sorterriko gizartean estatus hobea lortzeko orduan. Migratzailearen kalifikazio profesionala eta laneko sektorea edozein dela, emigratu eta familiari dirua bidaltzeak emakumeen ospea sustatzen du. Emakumea familiaren hornitzaile nagusi bilakatzean, boterea birbanatu egiten da eta estatus hobea lortzen du sorterriko gizarte-eskalan.

 

Diario Vasco eta El Correo egunkarietan, gaur 2018ko maiatzaren 25ean, Jeanne-Rolande-ren artikuluaren itzulpena.

 

 

 

Afrikari buruz eta etorkizunari begira, hitz egin dezagun!

 “Erraza da pobrezia idealizatzea, pobreek egite eta borondate eza berezkoa balute  bezala ikusiaz. Erraza da berauei giza duintasuna kentzea, erruki objektuetara murriztuaz. Hau inoiz baino nabarmenagoa izan da Afrikarri buruz komunikabideetatik eman den ikuspegian, non pobrezia eta gatazkak testuingurutik kanpo landu diren.”  Chimamanda Ngozi Adichie (nigeriar idazlea)

Afrika, bai nazioarteko garapen prozesuetan, bai bere barne-garapenean, inoiz baino gehiago inplikatzen ari da, nazioarteko komunitateari ikasgai handi bat ematen ari delarik. Afrikako hamahiru herrialdeek (Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Cabo Verde, Txad, Boli Kosta, Kongoko Errepublika Demokratikoa, Djibuti, Eritrea, Etiopia eta Ekuatore Ginea), beraien borondatez, garapen iraunkorraren inguruko 2030 Agendaren jarraipena aurkeztuko dute New York hirian, uztailaren 10 eta 19 bitartean ospatuko den Nazio Batuetako goi-mailako Foro Politikoan. Afrika kontinentea, 2030 Agendara iristeko, 2015 ondorengo programaren negoziazioetan funtsezko aktorea izan da. Aldiz, Espainia, oraindik ez da hasi Agendaren jarraipenerako plan eta adierazleekin, eta nazioarte mailan onarturiko helburuak gauzatzeko interes politiko gutxi erakusten ari da.

Hortaz, kontinentearen zailtasunak eta erronkak itzelak izan arren, izan diren aurrerapenak ikusarazi nahi ditugu, batez ere genero-berdintasunaren arloan. Maiatzaren 25 honetan, Nazioarteko Afrikaren Egunean, Afrikaren Alde Taldeak, afrikar emakume aktibisten aldarrikapenak azpimarratzen ditugu, berdintasunaren bidean daramaten borrokarekin bat eginez.

Guzti honen adierazgarri da laurogei eta laurogeita hamarreko hamarkadetan afrikar emakume askoren antolaketa alderdi politikoetan, blokeo etnikoari aurre egiteko Afrikako tradizioak gaurkotasunera ekarriaz, Estatu ereduak, baliabideen kontrola eta boterea aldatzeko borondatearekin. Horrela, kultura eta nortasun kolektiboak beraien gizarte aldaketaren motor gisa irudikatu ziren. Afrikako mugimendu feministek egindako lana aitortu beharrean gaude. Izan ere, Afrikako erresistentzia eta aldaketa- mugimendu gehienek emakumeen izenak dituzte, kasuan kasu, apartheid-aren kontrako borroka, Eritreako emakumeen iraultza feminista edo eta Nigeria bezalako herrialdeetako emakumeen indarra… “ama erreginetatik hasi eta emakumeen greba beldurgarrietara, Afrikako memoria historikoan emakumeen presentzia nabarmentzen da, Europan emakumeek izaten duten eragina erabat gaindituaz”. (Iniesta eta Roca, 2002: 38).

Sigue leyendo

¡Hablemos de África, hablemos en clave de futuro!

Cita

Es fácil idealizar la pobreza, para ver a los pobres como inherentemente carecen agencia y voluntad. Es fácil despojarlos de la dignidad humana, para reducirlos a objetos de lástima. Esto nunca ha sido más evidente que en la vista de África, desde los medios de comunicación, en el que se nos muestra la pobreza y los conflictos sin ningún contexto” Chimamanda Ngozi Adichie (escritora nigeriana)

África se muestra más implicada que nunca en los procesos de desarrollo internacionales e interior de muchos países, que dan una gran lección de compromiso a la comunidad internacional. Trece países africanos (Benin, Bostwana, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Cavo Verde, Chad, Costa de Marfil; República Democrática del Congo, Djibouti; Eritrea, Etiopía y Guinea Ecuatorial) van a presentar de forma voluntaria el seguimiento de la Agenda 2030 sobre desarrollo sostenible, en el Foro Político de alto nivel de Naciones Unidas (10-19 Julio, Nueva York). De hecho, el continente africano ha sido un actor clave en las negociaciones sobre el programa de desarrollo posterior a 2015, que han derivado en la nueva Agenda 2030. Por el contrario, España, aún no ha iniciado los planes e indicadores de seguimiento de esta misma Agenda y muestra un escaso interés político por participar y aplicar los objetivos adoptados a nivel internacional.

Por ello, a pesar de las dificultades y enormes retos del continente, queremos visibilizar los avances, especialmente en materia de igualdad de género y éste 25 de mayo, Día Internacional de África, el Grupo Pro África, ponemos el acento en la reivindicación del activismo de las mujeres africanas en esta lucha por la igualdad.

Sigue leyendo

Afrikaltasuna eta konpromezua afrika egunean

Ez Afrika beltza ez da lurreko paradisua, ezta Afrika zuria infernuaren atea. 1990. urtean Clint Eastwoodek “Cazador Blanco corazón Negro” filmean John Hustonen “La Reina de Africa” filma grabatu baino lehen gertatutakoa isladatu zuen. John Huston Afrikara kanpoaldeko eszenatokian aurkitzeko aitzakiarekin joan zen Afrikara. Bertan zegoelarik, ekoizle eta beste taldekideen etsipenarentzat, bere helburu bakarra elefante bat ehizatzea zen.

Atzean utziko ditugu errealitate zein fikzioan oinarritutako gertakariak. Gaur egun, oraindik ere, Afrikara goaz paradisua aurkitzeko aitzakiarekin, baina ez gure artean eta bidean elefante hildako baino zerbait gehiago gera dadin.

Egia da Afrikako ekonomiek hazkunde tasak mantentzen dituztela. Garapenerako Afrikako Bankuak 2014urteko“ Afrikaren progresuaren jarraipena zenbakitan” informean nabarmentzen dute 2005tik 20 herrialde afrikar daudela gehien hazi diren 50 munduko ekonomien artean. Arrakasta makroekonomiko honek azkenaldian arrazoi desberdinengatik desalerazioa pairatzen dabil, besteak beste lehengaien salneurriaren jaitsieragatik. Hori dela eta aldaketa hauek afrikar ekonomietan eragindako aldaketen jarraipen bat burutu beharko da.

Gainera, Afrikako Munduko egunean, nazioartean Maiatzaren 25ean ospatzen dena, ezin ditugu alde batera utzi beste datu batzuk hauek Afrikaren beste ikuspuntu bat erakusten dute, aurrera ateratzen ari den Afrika batena. ACNUR-en azkenengo informeak, “Gerra mundua: Munduko joerak. 2014Ko behartutako lekualdatzeak”, islatzen du Saharaz hegoaldeko Afrikan pertsona errefuxiatuen kopurua handitu zela 5 urtez jarraian eta 2014. urte bukaeran 3,7 miloi izatera ailegatu zirela. Izan ere, sortu edo berpiztu diren 15 konfliktoen artean 8 Afrikan izan dira: Boli Kosta, Kongoko Errepublika Demokratikoa, Libia, Afrika Erdiko Errepublika, Nigeriako ipar ekialdean, Hego Sudan eta Burundi. Gatazka zaharren gaiztotzeak eta berrien eztandak barneko lekualdatze masiboak eta populazio osoen exodoak eragin dituzte.

Sigue leyendo

Africanidad y compromiso en el día de África

25 de Mayo de 2016

Ni el África en Negro es el paraíso en la tierra ni el África en Blanco es la puerta de los infiernos. En 1990 el cineasta Clint Eastwood retrató en su película “Cazador Blanco, Corazón Negro” los diversos avatares que precedieron al rodaje de “La reina de África”, de John Huston. Huston viajó a África con el pretexto de localizar los exteriores. Una vez allí, para desesperación del productor y el resto del equipo, resultó que su único y verdadero objetivo era cazar un elefante.

Dejemos atrás estas escenificaciones basadas en realidad y leyenda. Pero, aun a día de hoy, viajamos a África con el pretexto de buscar el paraíso, aunque no entre en nosotros y quede algo más que elefantes moribundos en el camino.

Es cierto que las economías africanas mantienen tasas de crecimiento sin precedentes.  Entidades como el Banco Africano de Desarrollo (BAfD), en su informe Seguimiento del Progreso de África en Cifrasdel año 2014, señalan que desde 2005, 20 países africanos se encuentran entre los 50 que más han crecido entre las economías mundiales. Éxito macroeconómico que está sufriendo una desaceleración reciente por diversos impactos económicos como la caída en el precio de las materias primas y que obligará a hacer un seguimiento de las consecuencias de estos cambios en materia de políticas económicas africanas.

Sigue leyendo

África Post-2015

La aprobación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en el año 2000, supuso un momento histórico de compromiso mundial por la reducción de la pobreza extrema y el hambre en el mundo, así como por un fuerte impulso a la educación y mejoras en la salud, la equidad de género y la sostenibilidad ambiental a través de una agenda formada por ocho grandes objetivos a cumplir precisamente en éste año 2015. El tiempo ha transcurrido inexorablemente y con motivo de la celebración del día de África (25 de mayo) vemos necesario hacer una reflexión de lo que todo éste periodo de compromisos ha supuesto para Africa Subsahariana.

Finalizado éste periodo de 15 años, se ha confirmado el balance negativo que indicaban hasta ahora todas las previsiones e informes de seguimiento intermedio. África Subsahariana, es de las pocas regiones, junto con Asia occidental, donde la mayoría de indicadores y metas para medir los ocho objetivos ha sufrido un avance mucho menor de lo esperado (pobreza extrema, alfabetización o salud materna, entre otros) e incluso ha experimentado un cierto retroceso (como es el caso, por ejemplo, de la meta que evalúa la proporción de la población con acceso a servicios de agua y saneamiento). Un dato especialmente preocupante, en este sentido, es observar cómo el número absoluto de personas que viven en la pobreza extrema ha pasado de 290 millones en 1990 a 414 millones en 2010 (un incremento del 43%), lo cual corresponde a más de un tercio del total mundial que vive en la indigencia. Es cierto que los avances en erradicación del hambre o de descenso de la mortalidad infantil presentan resultados un poco más favorables, pero hay que considerarlos insuficientes para lo esperado.

Sigue leyendo

2014M25, Afrikako elikagai-subirotasunaren alde

Gaur, Maiatzak 25, Europako hauteskundeak sortutako arretatik aldenduz, gutariko batzuk Afrikako Eguna ospatzen dugu. Gainera, urte honetan, 2014-an, modu berezian ospatzen dugu, Familia-Nekazaritzaren Nazioarteko Urtea (FNNU) deklaratu delako.
Afrikako familia-nekazaritzak biztanleriaren elikaduraren %90-a suposatzen du. Horrela, landaketa txiki hauek gabe, maila txikiko abeltzaintza gabe, edota artisau-arrantzarik gabe, gosetiak Afrikako herri eta hiriak astinduko lituzke.
Afrikako familia-nekazaritzaren garrantzia berau praktikatzen duten herrialdeetako ekonomian jokatzen duen rolean datza. Produktoreen landetatik kontsumitzailearen platerrera elikatze, mantentze eta hainbat aktibitate sustatzen dira. Natura eta bolumenagatik ezberdinak diren aktibitateak, hain zuzen,- kamioilariak eta garraiolariak, hiri-merkatuetako saltzaileak, hotz-ganberen maizterrak ….Asko dira familia-nekazaritzatik bizi direnak- Familia- nekazaritza Afrikako biziraupenaren oinarri bihurtu da. Alde batetik BPGri eginiko kontribuzio tasagatik (bataz bestekoaren %32) eta, bestetik, enplegupean duten biztanleriaren portzentaiagaitik (%70 nekazaritzan oinarritzen baitute lanaldi osoa).
Bestalde, Afrikako Familia-nekazaritzak dimentsio kultural eta erlijiosoak dakartza. Nekazaritza mota hau praktikan jartzen duten emakume eta gizonek, hain zuzen, landatzen duten lurrarekin, ehizatzen duten basoarekin eta arrantzatzen duten ibaiekin erlazio berezia ezartzen dute. Lurra eta basoa, sakratuak dira beraientzat: elikatzen eta bizitza mantentzen dutelako eta arbasoen azken egoitza izan delako. Familia-nekazaritzaren dimentsio espiritualak ondare naturalaren (lurra, ur errekurtsoak , haziak…) ustiapen arduraduntsua azaltzen du, belaunaldien arteko solidaritate sentimendungatik indartuta. Familiak eta nekazaritza-komunitateak moralki derrigortuta sentitzen dira belaunadi-belaunaldiz transmititzeko. Horrela, Afrikako nekazaritza familiak dibertsitate genetikoaren babesle dira (haziak eta animalia arrazak) eta gainera, aldaketa klimatikoaren aurrean moldagarritasun handia eskaintzen dute . Sigue leyendo

Noiz arte jarraituko dugu lapurretan Afrikan?

Maiatzaren 25ean Afrikaren Eguna ospatzen dugu. Argilunez beteriko urteurrena. Gaur egun “krisi finantzieroa” bizitzen ari diren herriladeek, Afrikan bizi diren Mila miloi pertsonek bizi duten krisi iraunkorra ahaztea nahi dute.

Beste urte batez, Afrikaren Aldeko Taldea osatzen dugun erakundeek, egun honen harian antolatzen diren ospakizunekin bat egin nahi dugu beraien aberastasun soziokulturala eta jasaten dituzten gehiegikeriak azaldu eta salatzeko.

Aurtengoan, Afrikan diren baliabide naturalen lapurreta sistematikoan erreparatu nahi dugu, Egoera horren adibide esanguratsuena Congoko Errepublika Demokratikoa dugu. Azken aldi honetan Kivu eskualdean izan diren gatazkak, agerian jartzen dute Afrikako baliabide naturalen lapurreta -kolonia garaian hasiak zirenak- puri-purian mantentzen direla neokolonialismo era berriekin.

Zer gertatzen da Congoko Errepublika Demokratikoan? Jabetu gaitezen:

Congoko Errepublika Demokratikoaren (CED) ekialdeko paisaia, edertasun handikoa da. Bainan, aldi berean bere mendi, ohian eta su-mendiek beste aberastasun bat gordetzen dute kanpotik ikusi ezin duguna: Mineralak.

Sigue leyendo

¿Hasta cuando seguimos con el expolio de África?

El 25 de Mayo celebramos el Día de Africa. Efeméride a celebrar entre luces y sombras. Este continente, que alberga a más de mil millones de personas, sigue sufriendo la opresión por parte de unos países “en crisis financiera” que pretenden que olvidemos a los que vienen sufriendo una crisis permanente.

Un año más, las organizaciones que conformamos el Grupo Pro Africa nos unimos a las celebraciones que se desarrollen en torno a este día, en el que habrá momentos para mostrar la riqueza sociocultural de este continente, así como para denunciar los abusos a los que se le somete.

Este año queremos incidir en el expolio sistemático de los recursos naturales de Africa a través de su caso más paradigmático: el Congo. Los conflictos recientes habidos en la región de los Kivus en la R.D. Congo vuelven a poner de manifiesto que el expolio de los recursos naturales de Africa, que comenzó con la época colonial, continúa vigente con nuevas formas de neo-colonialismo.

¿Qué pasa en la R.D. Congo? Abramos los ojos:

Sigue leyendo

Jusqu’à quand continuerons-nous avec le pillage de l’Afrique?

Le 25 Mai, nous célébrons le Jour de l’Afrique. Ephéméride à célébrer entre ombres et lumières. Ce continent, où vivent plus d’un milliard de personnes, continue de souffrir l’oppression de la part de certains pays “en crise financière” qui cherchent à nous faire oublier ceux qui souffrent d’une crise permanente.

Cette année encore, en tant qu’organisations qui faisons partie du Groupe Pro Afrique, nous nous unissons aux célébrations qui se déroulent en ce jour, où il y aura des temps pour montrer la richesse socio-culturelle de ce continent, et d’autres pour dénoncer les abus auxquels il est soumis.

Cette année, nous voulons agir sur le pillage systématique des ressources naturelles de l’Afrique, avec le cas le plus flagrant: le Congo. Les conflits récents qui ont eu lieu dans la région du Kivu en R.D. du Congo mettent à nouveau en évidence que le pillage des ressources naturelles de l’Afrique, qui a commencé avec l’époque coloniale, continue d’être en vigueur par des formes nouvelles de néo-colonialisme.

Que se passe-t-il en R.D. du Congo? Ouvrons les yeux:

Sigue leyendo

¿ When will we eradicate plundering in Africa?

Africa’s day is celebrated on 25th Mai.  Celebrations around this day are held between lights and shadows. This continent, with more than one thousand millions of  people , suffers the oppression by one of these countries ,  beaten by financial crisis , which pretends we forget people ,who are living in a  regular crisis.

One year more, the organizations, which belong to Group Pro Africa, take part in the celebrations around this day. There will be moments to show socio cultural wealth of this continent and to denounce abuses suffered there.

Systematic plundering of natural resources of Africa will be emphasized this year , through the most paradigmatic case: Congo. Current conflicts in Kivus en DRC bring to light plundering of natural resources of Africa, which began in the colonial time and it continues in force with new ways of colonialism.

¿What’s happen in DRC? Open your eyes:

Sigue leyendo

El futuro en sus manos

Las efemérides, personales o colectivas, deben ser momentos fuertes en los que recuperamos y profundizamos la conciencia de  nuestra identidad, de nuestra trayectoria pasada y de nuestros compromisos futuros.

En ese espíritu, las organizaciones que formamos el Grupo Pro-África*, hermanadas con este continente,  nos unimos hoy a la celebración de un nuevo Día de África, 25 de Mayo 2012, renovando nuestra voluntad de acompañar a sus pueblos  en su larga marcha hacia la consecución de la plena soberanía política, cultural, económica, agrícola.

Pero todo esto debe ser el fruto de su propia larga marcha, a su ritmo y con sus propias decisiones y apuestas independientes, y no de las estrategias que le intentan dictar desde el exterior poderes económicos y políticos ajenos a su  realidad, y actuando frecuentemente en su  nombre.

Sigue leyendo