Acerca de grupoproafrica

El “Grupo pro África” nace el 4 de octubre de 2005 en un encuentro convocado por el Foro Rural Mundial-World Rural Forum en la Granja Modelo de Arkaute (Álava). Se reunieron ocho ONGD, que trabajan en África, para compartir experiencias e impresiones sobre su cooperación al desarrollo en el continente africano. En marzo del año 2018 somos 17 las ONGD las que formamos parte del Grupo.

Acceso al agua potable y saneamiento: una asignatura pendiente para África

El Programa 21, también conocido como Agenda 21, aprobado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de Rio de Janeiro en 1992, contempla en un amplio capítulo 18 “la protección de la calidad y el suministro de los recursos de agua dulce y la aplicación de criterios integrados parra el aprovechamiento, ordenación y uso de los recursos de agua”. Al hilo de estas recomendaciones y programas, el 22 de diciembre de 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió declarar el 22 de marzo, como Día Mundial del Agua y celebrarlo cada año, invitando a los Estados a que promuevan acciones de sensibilización a nivel local, nacional, regional e internacional. En el 2018 se cumple el 25 aniversario del primer Día Mundial del Agua y desde entonces se ha celebrado este Día centrado en un tema particular de su problemática, estando este año puesto el foco en la reutilización de las aguas residuales.

La importancia que tiene el acceso al agua para conseguir un desarrollo sostenible es difícilmente exagerable. Por este motivo, El 28 de julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el “derecho humano al agua y al saneamiento”, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. En esta línea, la Agenda 2030 aprobada por las Naciones Unidas en septiembre de 2015 se compromete en el número 6 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a: “Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible, y el saneamiento para todos”.

en 18 paises de Africa

Sigue leyendo

Anuncios

Edateko ura eta saneamendua eskuragarri izatea: konpondu gabeko arazoa Afrikan

Ingurumen eta Garapenari buruzko Nazio Batuen Konferentziak 1992an Rio de Janeiron onartutako Agenda 21 programak honako hau  jasotzen du 18. kapitulu luzean: “edateko uraren kalitatea eta hornidura babestea eta ur-baliabideak aprobetxatu, antolatu eta erabiltzeko  irizpide bateratuak aplikatzea”. Gomendio eta programa horien ildotik, 1992ko abenduaren 22an, Nazio Batuen Batzar Nagusiak martxoaren 22a Uraren Munduko Egun izendatzeko eta urtero ospatzeko erabakia hartu zuen. Hortaz, tokian tokiko, nazioko eta nazioarteko mailan sentsibilizatzeko ekintzak sustatzera gonbidatu zituen estatuak. 2018. urtean, 25 urte beteko dira Uraren Munduko lehen Eguna ospatu zenetik. Harrez geroztik, Egun bakoitzak uraren problematikari lotutako gai zehatz bat izan du ardatz, eta, aurten, hondakin-uren berrerabilera izan da.

Motz geratuko gara beti uraren eskuragarritasunak garapen jasangarria lortzeko duen garrantzia azpimarratzean. Horregatik, 2010eko uztailaren 28an, Nazio Batuen Batzar Nagusiak esplizituki aitortu zuen “ura eta saneamendua eskuragarri edukitzeko giza eskubidea”, eta edateko ur garbia eta saneamendua giza eskubide guztiak gauzatzeko funtsezkoak direla berretsi zuen. Ildo horretan, Nazio Batuek 2015eko irailean onartutako Agenda 2030 programan, honako konpromiso hau hartu zen Garapen Jasangarriaren 6. Helburuari dagokionez: “uraren eskuragarritasuna eta kudeaketa jasangarria eta guztion saneamendua bermatzea”.

en 18 paises de Africa

Sigue leyendo

Euskal Lankidetza ez da iristen

Errekorra diru-bilketan, eta zertarako?

Albiste onekin hasi dugu 2018a. Komunikabide guztietako titularretan azaldu denez, Euskal Autonomia Erkidegoko hiru foru-ogasunek 14.473 milioi euro bildu dituzte 2017an, aurreikusi baino ia 1.000 milioi gehiago, eta Nafarroakoak 3.682 milioi, aurreko urtean baino % 13 gehiago. Orain arte inoiz bildutako zenbatekorik handienak dira, eta beraz, EAEko eta Nafarroako erakundeek ez dute inoiz hainbeste baliabide izan.

Lurraldez lurralde

Bizkaian bildu dute EAEko zenbateko osoaren erdia baino gehiago. Lurralde horretan, 2017ko ekitaldia 7.500 milioi euroko bilketarekin itxiko da, aurreko urtean baino % 11,7 gehiago (785 milioi euro gehiago) bildu ondoren.

Arabako Ogasunak izan du bilakaerarik onena aurreko urteko datuekin alderatuta. Diru-bilketak % 13 egin du gora urtetik urtera, eta 2.303 milioi eskuratu ditu. Azkenik, Gipuzkoan 4.607 milioi eurora iritsi da diru-bilketa, % 11,3ko gorakadaren ondoren.

Era berean, Nafarroan ere 2017ko ekitaldia nabarmen hobea izan da, diru-bilketa % 13,3 hazi eta 3.682 milioi eurokoa izan baita.

Zertarako?

Hala ere, 2018rako aurrekontuei erreparatuta, gure erakunde publiko nagusien artean bik bakarrik betetzen dute garapenerako lankidetzari dagokion ehunekoa, legez jasota dagoena: Gasteizko Udalak bere aurrekontuaren % 0,8 bideratuko du xede horretara eta Iruñekoak % 0,72.

Gainerako erakundeak ehuneko horietatik oso urrun daude. Nafarroako Gobernua da garapenerako lankidetzara gutxien bideratuko duena, % 0,27, hain zuzen. Eusko Jaurlaritzak, berriz, % 0,40 bideratuko du Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren bitartez. Foru Aldundiei dagokienez, Arabakoak % 0,31 emango du, Bizkaikoak % 0,40 eta Gipuzkoakoak % 0,55. Bilboko Udalak % 0,47 bideratuko du, eta Donostiakoak beste horrenbeste.

Afrikaren Alde taldeak 2018aren hasiera aprobetxatu nahi du egoera ahulenean diren Sigue leyendo

La cooperación vasca no llega

Recaudación récord y para qué

Hemos empezado el 2018 con buenas noticias. Según los titulares de todos los medios Las tres haciendas forales vascas han recaudado 14.473 millones en 2017, casi 1.000 millones más de lo previsto y Navarra 3.682 millones un 13% más que el año anterior. Lo que ha supuesto alcanzar cifras hasta ahora nunca conseguidas y significa que  nunca las instituciones del País Vasco y Navarra tuvieron tantos recursos.

Por territorios

Más de la mitad de lo recaudado ha sido en Bizkaia. En este territorio el año 2017 se cerrará con una recaudación de 7.500 millones de euros, un 11,7% más que el año pasado, esto es, 785 millones de euros más.

Alava es la hacienda que mejor se ha comportado respecto al año anterior. Su recaudación ha repuntado un 13% respecto al año anterior, con 2.303 millones. Por último, en Guipúzcoa la recaudación ha alcanzado los 4.607 millones de euros, con una mejora del 11,3%.

Del mismo modo, también en Navarra el ejercicio se ha visto notablemente mejorado con una mejora del 13,3% en su recaudación, hasta los 3.682 millones de euros recaudados.

Para qué

Y sin embargo, repasando los presupuestos para 2018, solo dos de entre nuestras principales instituciones públicas cumplen con el porcentaje dedicado por Ley a cooperación al desarrollo, el Ayuntamiento de Gasteiz dedicando el 0.8% de su presupuesto y el de Iruña con un 0,72% del presupuesto.

Muy lejos de estos porcentajes quedan el resto de nuestras instituciones. El 0.27% del Gobierno de Navarra, lo convierte en la institución que menos dedica a cooperación al desarrollo. Por su parte, el Gobierno vasco, se queda con un 0.40% a través de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo. En el caso de las Diputaciones estamos entre el 0.31 de Araba, pasando por el 0.40 de Bizkaia y hasta el 0.55 de Gipuzkoa. El ayuntamiento de Bilbao dedica el 0.47% lo mismo que el de Donostia.

Desde el Grupo Pro Africa queremos aprovechar este inicio de 2018, para reclamar que Sigue leyendo

Munduko HIESaren Eguna

MUNDUKO HIESAREN EGUNA. 1988. urteazgeroztik, urtero, abenduaren 1ean, HIESaren aurkako Nazioarteko Eguna ospatzen da, GIB-HIESak suposatzen duenaren inguruan kontzientzia handiagoa sortzeko, pandemia honen aurrean nazioarteko elkartasuna erakusteko, aurrerapenen berri emateko eta gaixotasunaren aurka emandako aurrera pausoak hala nola prebentzio, tratamendu eta kaltetutakoen zaintzarako ematen ari diren aurrerapenak bultzatzeko. GIBak 78 milioi pertsona kutsatu ditu eta HIESak 39 milioi pertsona baino gehiago hil ditu mundu osoan zehar, historiako epidemia suntsitzaile handienetako bat delarik.

GIB-HIESA MUNDUAN. GIBa munduko osasun publikoarentzako arazo handienetarikoa da. OMEk honako datuak ematen ditu 2016rako:

-1.8 milioi infekzio berri izan ziren mundu osoan, horietatik bi heren Afrikako eskualdeetan erregistratu zirelarik.

-Gutxi gorabehera, mundu osoa kontuan harturik 36’7 milioi pertsona GIBarekin infektatuta zeuden (urtearen amaieran), horietatik 25’6 milioi Afrikako eskualdean.

-Mundu osoko milioi bat pertsona hil ziren birusarekin lotutako arrazoiengatik. Guzti horietatik Afrikan %80 baino gehiago kalkulatzen delarik. Sigue leyendo

DÍA MUNDIAL DEL VIH-SIDA

 

DÍA MUNDIAL. Desde 1988, el 1 de diciembre de cada año se celebra el Día Internacional de Acción contra el SIDA, con objeto de generar una mayor conciencia de lo que supone el VIH-SIDA, mostrar solidaridad internacional ante la pandemia, dar a conocer los avances contra la enfermedad, e impulsar avances en materia de prevención, tratamiento y atención a los/as afectados/as. Se calcula que históricamente el VIH ha infectado a 78 millones de personas y que el SIDA ha matado a más de 39 millones en todo el planeta, lo que la hace una de las epidemias más destructivas registradas en la Historia.

EL VIH-SIDA EN EL MUNDO. El VIH es uno de los mayores problemas para la salud pública mundial. La OMS da los siguientes datos para 2016:

-Se produjeron 1’8 millones de nuevas infecciones a nivel mundial, de las que casi 2/3 se registraron en la Región de África.

-Aproximadamente 36’7 millones de personas estaban infectadas por el VIH en el mundo (a finales de año), 25’6 millones de ellas en la Región de África.

-Un millón de personas fallecieron en el mundo por causas relacionadas con este virus. Se estima que en África más del 80%.

Sigue leyendo

A-25. Emakumeenganako Indarkeriaren Aurkako Nazioarteko Eguna. Afrika.

1981 urtean Bogotán (Kolonbia) Latinoamerika eta Karibeko Lehenengo Topaketa Feminista antolatu zen. Bertan hartu zen erabakietako bat, egun horretatik Aurrera azaroaren 25-a “Emakumeenganako indarkeriaren aurkako Nazioarteko Eguna” izango zen. 1993-an Nazio Bilera Orokorrak Emakumeenganako indarkeriaren aurkako adierazpena onartu zuen. Bertan emakumeen aurkako indarkeria definitu zuen, “ generoan oinarri duen biolentzia, zeinek ondorio moduan, kalte fisikoa, sexual edo psikologikoa duen, barne hartzen ditu, mehatxuak kohertzioa eta askatasun debekua, bai esparru pribatuan eta baita publikoan ere”. Nazio Baturen Bilera orokorrak 1999-ko abenduaren 17-ko 54/134 ebazpenean, urte hartatik Aurrera azaroaren 25-a ofizialki Emakumeenganako indarkeriaren aurkako Nazioarteko eguna izango zela erabaki zen.

Gaurkoan, emakume eta neskatoenganako indarkeria, giza-eskubideen urraketa nagusienetakoa, iraunkorrenetarikoa eta suntsikorrenetarikoa da.

Antonio Guterres Idazkari Nagusiak  Garapen Jasangarriaren 5. Helburuaren arabera, zeinek emakumearen berdintasunari egiten dion erreferentzia, 2030-eko Aurrerabideen Agendaren esparruan berri eman zuen, generoen arteko berdintasun ezak irauten duela eta aurre egiteko esfortzuak ezinbestekoak direla, horrela patriarkatuarekin akatu ahal izateko eta baita honek dakartzan arau sozialekin. Aurretik aipatutako informeak, 87 herrialde ezberdinetan batutako informazioari egiten dio erreferentzia, 2005 eta 2016 urteen artean. Bertan, 15 eta 49 urte bitarteko emakumeen %19-ak azken 12 hilabeteetan indarkeria fisikoa, sexuala edo biak jasan zituela erantzun zuen. 2012-an emakumeen nahitako hilketen artean, ia erdia, haien bikotekideak edo familiako gizonezko kideren batek hil zituen. Gizonen artean %6-a bakarrik izan zen.Emakumearen ahalduntzeko eta genero berdintasuna lortzeko konpromezu formala  hartu du afrikar kontinenteak. Ia herrialde guztiek “Emakumeen Aurkako Indarkeria Guztiak Akatzeko Konbentzioa” berretsi dute eta erdiak baino gehiagok “Afrikar Batasuneko Emakumeen Eskubideen Protokoloa” ere berretsi dute. Esan beharrekoa da Afrikar Batasunak 201-2020 urteen bitarteko aldia “ Afrikar Emakumearen Hamarkada” bezala definitu zuela.

Berehala hitz egingo dugu zenbait arazoei buruz, oraindik asko dago egiteko eta, afrikar emakumearen aurkako indarkeriari dagokionez.

Sigue leyendo